user club:
smoked-keta-bites - Lummi Island Wild
Absolutely delicious. Best salmon I've ever eaten. Fast Shipping

smoked-keta-bites