user club:
Smoked Wild Salmon Keta 4oz - Lummi Island Wild
Absolutely delicious. Best salmon I've ever eaten. Fast Shipping

Smoked Wild Salmon Keta 4oz

wild smoked keta salmon